Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatvédelmi Szabályzat

Spirit Hotel Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 2.

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft.  (a továbbiakban: Spirit Hotel Kft.) által üzemeltetett mySpirit Egészségprogram (a továbbiakban mySpirit Egészségprogram) működése során az adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást.

A Spirit Hotel Kft. fontosnak tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt az Ügyfelek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, a kezelt adatok köréről, a kezelés módjáról a kezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

A Spirit Hotel Kft. elismeri, hogy mindenkinek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és székhelyéről.

A Spirit Hotel Kft. elismeri továbbá, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

A Spirit Hotel Kft. a hatályos jogszabályokban, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban adatvédelmi törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a Vendégeit a mySpirit Egészségprogram keretében történő adatkezelésről:

1. Az adatkezelő:
Spirit Hotel Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 2.).
NAIH nyilvántartási szám:

 2. A kezelt adatok köre:
A Spirit Hotel Kft. által a mySpirit Egészségprogram keretében kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:
a) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
b) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
c) önkéntes adatok: telefonszám, email cím

3. Az adatkezelés célja:

A Spirit Hotel Kft. az érintettel az adat felvétele előtt közli, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Az egyes űrlapokon a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a Spirit Hotel Kft. mySpirit Egészségprogramon belüli szolgáltatásainak igénybevétele, a Vendég azonosítása, a Spirit Hotel Kft. és a szolgáltatást igénybevevő közötti kommunikáció illetve kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.
Az egészségügyi és személyazonosító adatok esetében a Spirit Hotel Kft. az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint jár el.
Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja a jogszabály rendelkezéseivel összhangban:
a)    az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b)    a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
c)    az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
d)    a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
e)    a betegjogok érvényesítése.

Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy az Vendég önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok az Spirit Hotel Kft. számára elérhetővé tegye. A Vendég előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át. A megadott adatok kezelése az Vendég önkéntes hozzájárulásával történik.

A regisztráció során – és így a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan – egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

A Spirit Hotel Kft. semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Vendéggel szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan Vendéget, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.  A Spirit Hotel Kft. jelen szabályzatban foglalt adatkezelése az Vendég által megadott összes adatra kiterjed.

4. Tájékoztatás az adatkezelésről, az adatkezelés időtartama:
A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről Vendégeinket egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A Spirit Hotel Kft. tájékoztatása kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

Vendégünk kérésére személyes adatait módosítjuk, helyesbítjük, zároljuk, vagy töröljük rendszerünkből. Ez irányú kéréseiket levélben az alábbi levelezési címen (…………), illetve e-mail-ben a ………….@spirithotel.hu e-mail címen kérhetik. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelést a Vendég hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 
5.  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:
A Vendégek által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a Spirit Hotel Kft. erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. A Spirit Hotel Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára - a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A Spirit Hotel Kft. tudomással bír arról, hogy az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6. A Vendégek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés:
A Spirit Hotel Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy Vendégeinek bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Az adatkezelés során a Spirit Hotel Kft. mindent megtesz az alábbi alapelvek érvényesülése érdekében:

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé a Spirit Hotel Kft. felhívja a Vendég figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Spirit Hotel Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vendéget tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7. Az adatkezelés során érvényesítendő elvek
A Spirit Hotel Kft. ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelezőnek ismer el, és mindent megtesz ezek érvényesüléséért.
A Spirit Hotel Kft. kötelezettséget vállal, hogy
a)    gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

b)    minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

c)    A Spirit Hotel Kft. jelen szabályzat kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit.

d)    A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy a Spirit Hotel Kft. szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Spirit Hotel Kft. az alábbiakban rögzített, személyes adatokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel van a gépi adatfeldolgozás során:
a)    az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b)    az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c)    az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d)    az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e)    az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f)    nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.
g)    Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

8. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek
Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy a Spirit Hotel Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, szíveskedjen felvenni a Spirit Hotel Kft-vel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk, hogy esetleges jogsértés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elérhetőségei az alábbiak:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Egyebek:
A Spirit Hotel Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatokat minden esetben a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja, illetve a 1997. évi XLVII. törvény alapján kezeljük.

9. A Spirit Hotel Kft. felelősségének kizárása:
Amennyiben a Spirit Hotel Kft. tudomást szerez arról, hogy az Ügyfele a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, a Spirit Hotel Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

A Spirit Hotel Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása és felelősségre vonása érdekében.

A további böngészéssel Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.  További információ bezár